Ngày 16/3/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ IV (2018 -2022) của Công ty cổ phần MITEC đã kết thúc thành công và tốt đẹp.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 16/3/2018, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2017

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2018, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Ngày 25/3/2016 Công ty cổ phần MITEC đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2016 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2016, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MITEC năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MITEC đã ra Quyết định sửa đổi Điều 7 về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

...

Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã tổng kết hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2014 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2015.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 20/3/2015, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2014.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2015 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2015, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014, Hội đồng Quản trị MITEC đã ra Nghị quyết và Thông báo về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty lên 40.000.000.000 đồng.

...

Văn phòng Hội đồng quản trị công ty MITEC xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông MITEC Thông báo chi trả cổ tức năm 2013.

 

...

Ngày 25/4/2014 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

...

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và Công nghệ MITEC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

...