Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2012, Công ty Cổ phần MITEC sẽ tiến hành chi trả cổ tức lần thứ 2 cho các cổ đông. Xin mời xem Thông báo trong File đính kèm.

...

Ngày 15/2/2012, Hội đồng Quản trị Công ty MITEC đã ra Nghị quyết về việc tạm chi trả cổ tức 2011 là 10% trên mệnh giá cổ phần. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

...

Ngày 22 tháng 4 năm 2011 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

...

Do Công ty đã thu xếp được nguồn tiền nên Hội đồng Quản trị đã quyết định chi trả cổ tức sớm cho các cổ đông MITEC.

Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 20/4/2016.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 25/3/2016, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2015.

...