Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 25/3/2016, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2015.

...