Đại hội đồng cổ đông 2019
11:04 25/03/19

Ngày 22/3/2019, Công ty MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết và đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trong phê duyệt các chỉ tiêu báo cáo 2018 và kế hoạch 2019.

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội:

BQT Mitec
Đánh giá: