Đại hội cổ đông năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2023, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 25/03/2022, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2021.

...

Ngày 25/03/2022 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2022, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 19/03/2021, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty (13/9/1991-13/9/2021). Công ty trích từ lợi nhuận chưa phân phối chia cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần sở hữu là 10% .

...

Vào cuối tháng 3 hàng năm Công ty Cổ phần MITEC đều tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 19/03/2021, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2020.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2021 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2021, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 20/3/2020, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2019

...

Ngày 20/03/2020 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...