Ngày 20 tháng 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã tổng kết hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2014 và thông qua phương hướng hoạt động năm 2015.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 20/3/2015, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2014.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2015 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2015, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014, Hội đồng Quản trị MITEC đã ra Nghị quyết và Thông báo về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty lên 40.000.000.000 đồng.

...

Văn phòng Hội đồng quản trị công ty MITEC xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông MITEC Thông báo chi trả cổ tức năm 2013.

 

...

Ngày 25/4/2014 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

...

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và Công nghệ MITEC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

...

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng gửi tới các Quý vị cổ đông MITEC “Thông báo chốt Danh sách cổ đông".

...

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin gửi tới Quý vị Cổ đông MITEC Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ.

...

Ngày 25/4/2013 Công ty Cổ phần MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tại Đại hội các cổ đông đã chăm chú lắng nghe báo cáo và tích cực đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Với sự có mặt đông đủ của các cổ đông trong và ngoài MITEC, Đại hội 2013 đã chọn được những thành viên có năng lực, uy tín để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2013 - 2018).

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

hông báo chốt Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần MITEC để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

...

Căn cứ vào các Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty của Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 16/5/2012 HĐQT Công ty MITEC đã ra Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty.

...

Ngày 20 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2012. Tại Đại hội, các cổ đông đã lắng nghe và tích cực đóng góp ý kiến. Các chỉ tiêu trong báo cáo của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty đã được Đại hội biểu quyết và thông qua.

...