Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ
10:50 25/05/23

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định:

- Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

- Số cổ phần tăng vốn được chia cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu.

Xin vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông báo phát hành CP tăng vốn điều lệ

BQT Mitec
Đánh giá: