Thông báo chi trả cổ tức năm 2018
03:56 29/03/19

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 22/3/2019, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2018.

Xin mời Quý vị vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

- Thông báo chi trả cổ tức năm 2018

 

 

BQT Mitec
Đánh giá: