Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
03:39 26/03/19

Ngày 22/03/2019 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

Xin mời vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

BQT Mitec
Đánh giá: