Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
10:39 29/03/16

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MITEC năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MITEC đã ra Quyết định sửa đổi Điều 7 về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Xin mời Quý vị xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

BQT Mitec
Đánh giá: