Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
09:55 22/03/18

Ngày 16/03/2018 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung biểu quyết về các chỉ tiêu KDSX năm 2017 và nghị quyết DHCD 2018 - nhiệm kỳ IV.

Xin mời vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

BQT Mitec
Đánh giá: