Thông báo chi trả cổ tức năm 2017
11:03 20/03/18

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 16/3/2018, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2017.

Xin mời Quý vị vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

- Thông báo trả cổ tức năm 2017

- Giấy đề nghị trả cổ tức

 

BQT Mitec
Đánh giá: