Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ
11:17 19/04/18

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định:

- Phát hành thêm cổ phần để tăng Vốn điều lệ công ty từ 40 tỷ lên 45 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

- Số cổ phần tăng vốn được chia cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần đang sở hữu.

- Thời gian phát hành là ngày 16/4/2018.

Xin vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông báo phát hành CP tăng vốn điều lệ

BQT Mitec
Đánh giá: