Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 29/03/2024, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2023.

...

Ngày 29/03 vừa qua, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2024, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định:

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 24/03/2023, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2022.

...

Thông báo về Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2023-2028). 

...

Ngày 24/03/2023 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2023-2028).

...

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2023, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 25/03/2022, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức năm 2021.

...

Ngày 25/03/2022 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2022, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...