Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Lập trình viên PHP cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên Java cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên .NET cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...