Cung cấp các gói/giải pháp phần mềm thương mại của các hãng nước ngoài
Cung cấp các gói/giải pháp phần mềm thương mại của các hãng nước ngoài
Cung cấp/xây dựng và phát triển các gói/giải pháp phần mềm ứng dụng
Cung cấp/xây dựng và phát triển các gói/giải pháp phần mềm ứng dụng