Tư vấn, cung cấp, lắp đặt triển khai, bảo trì các sản phẩm ngân hàng

Tư vấn, cung cấp, lắp đặt triển khai, bảo trì các sản phẩm ngân hàng: ATM,  Switching, quản lý/ phân tích/đánh giá các nghiệp vụ ngân hàng trên cơ sở kho dữ liệu chung

Tư vấn, cung cấp và xây dựng các hệ thống chuyển mạch lớn và chuyên dụng, các dịch vụ cho ngành ngân hàng, tài chính

Tư vấn, cung cấp và xây dựng các hệ thống chuyển mạch lớn và chuyên dụng, các dịch vụ cho ngành ngân hàng, tài chính