Thông báo chi trả cổ tức năm 2021
04:03 24/08/21

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 19/03/2021, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty (13/9/1991-13/9/2021). Công ty trích từ lợi nhuận chưa phân phối chia cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần sở hữu là 10% .

Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi tiết.

Xin mời Quý vị vui lòng xem File đính kèm:

- Thông báo trả cổ tức

- Giấy đề nghị trả cổ tức

BQT Mitec
Đánh giá: