Cung cấp/xây dựng và phát triển các gói/giải pháp phần mềm ứng dụng

Phần mềm với đầy đủ các tính năng phục vụ cho việc quản lý của mọi loại hình tổ chức. Có khả năng quản lý với khối lượng công việc lớn mà vẫn đảm bảo được tính chính xác của từng đơn vị quản lý.