Thông báo chi trả cổ tức 2014
10:28 29/03/16

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 20/3/2015, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2014.

Xin mời Quý vị vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

- Thông báo trả cổ tức 2014

- Giấy đề nghị trả cổ tức

- Giấy Ủy quyền

BQT Mitec
Đánh giá: