Phát hành Cổ phần MITEC để tăng vốn điều lệ Công ty
09:27 29/03/16

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014, Hội đồng Quản trị MITEC đã ra Nghị quyết và Thông báo về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty lên 40.000.000.000 đồng.

Xin mời Quý vị cổ đông vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết:

- Nghị quyết của HĐQT

- Thông báo phát hành CP tăng vốn điều lệ

BQT Mitec
Đánh giá: