Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
09:21 29/03/16

Ngày 25/4/2014 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung biểu quyết về các chỉ tiêu KDSX năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Xin mời vui lòng xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

BQT Mitec
Đánh giá: