Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MITEC 2014
09:39 29/03/16

Đại hội đã tổng kết hoạt động KDSX năm 2013 và đưa ra kế hoạch KDSX năm 2014. Trong năm 2013 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra và có công tác chuẩn bị khá tốt cho hoạt động KDSX trong năm tiếp theo.

Trong kỳ Đại hội này do Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn nên Bà Nguyễn Thanh Hương, ủy viên Hội đồng quản trị - đại diện phần vốn của SCIC đã có đơn từ nhiệm. Vì vậy Đại hội đã nhất trí cao bầu Ông Nguyễn Hải Sơn, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty làm ủy viên hội đồng quản trị thay bà Hương.

 
Ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch HĐQT, đọc báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả công tác năm 2013 và kế hoạch năm 2014
 
 
Ông Đinh Phú Quốc – Phó TGĐ, đọc báo cáo kết quả KDSX năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của TGĐ
 
 
Ông Trần Dũng – Trưởng BKS, đọc báo cáo của ban kiểm soát năm 2013
 
 
Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến tại đại hội
 
 
Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó TGĐ, được cổ đông tín nhiệm bầu làm Ủy viên HĐQT
 
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ứng dụng khoa học và Công nghệ MITEC
BQT Mitec
Đánh giá: