Chi đoàn Công ty MITEC thực hiện nhiều hoạt động kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS HCM. 

...

Đoàn thanh niên Công ty MITEC tích cực thực hiện các kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ mới. 

...

Ngày 12/5/2022, Đại hội chi đoàn Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...