Đoàn thanh niên Công ty MITEC tích cực thực hiện các kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ mới. 

...

Ngày 12/5/2022, Đại hội chi đoàn Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...