Hoạt động thể thao 2014
09:02 28/03/16

Bên cạnh các công tác chuyên môn, lãnh đạo Công ty cũng chú trọng đến hoạt động thể thao để tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ công nhân viên trong công ty và các đối tác.

 
Hoạt động thể thao
 
BQT Mitec
Đánh giá: