Lễ trao hợp đồng “Quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan cho Ngân hàng Nhà nước”
10:55 30/10/14

Ngày 30/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên danh nhà thầu WINOMI đã tổ chức Lễ ký và trao Hợp đồng gói thầu SG4 “Quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan cho Ngân hàng Nhà nước” (sau đây gọi tắt là Dự án Kho dữ liệu). Đây là một Dự án thành phần trong khuôn khổ Dự án lớn Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (Dự án FSMIMS) của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Dự án Kho dữ liệu sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng được một cơ sở dữ liệu điều hành tập trung thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu hiện tại cũng như nhu cầu phát triển tương lai của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng báo cáo cho các Tổ chức Tín dụng thông qua việc thu thập thông tin điện tử qua một đầu mối duy nhất của Ngân hàng Nhà nước và việc chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thiết kế dữ liệu của hệ thống CoreBank của các Tổ chức Tín dụng.

Thời gian triển khai dự án Kho dữ liệu tập trung là 24 tháng, dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 11/2014 và kết thúc tháng 11/2016. Dự án có sự liên kết chặt chẽ với các dự án thành phần khác của Dự án FSMIMS như Dự án “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước”, Dự án “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước”, Dự án “Các ứng dụng quản lý dữ liệu Trung tâm thông tin tín dụng-các máy chủ chính, kho dữ liệu lõi, ứng dụng liên quan” và Dự án “Cung cấp, lắp đặt và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông cho Quy trình nghiệp vụ tiên tiến của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”,vv.

Liên danh nhà thầu WINOMI là liên danh gồm 3 đối tác: Will-be Solution, Hàn Quốc; NOA Advanced Technology Solutions.Inc, Hàn Quốc và MITEC JSC, Việt Nam. Đây là các nhà thầu có bề dày kinh nghiệm trong triển khai các dự án về Datawarehouse ở Hàn Quốc cũng như tham gia nhiều Dự án công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng tài chính tại Việt Nam.

Ban QLDA FSMIMS của Ngân hàng Nhà nước là đơn vị đầu mối phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước triển khai Dự án Kho dữ liệu tập trung của Ngân hàng Nhà nước.

BQT Mitec
Đánh giá: